1. Administratorem danych osobowych jest Adam Judkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Judkowiak Simulation & Engineering, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, stałe miejsce wykonywania działalności: ul. Wrocławska 25A, 61-838 Poznań, NIP: 7773363197, REGON: 386616035.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane związane z marketingiem i promocją są przetwarzana na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust . 1 lit. a, b, c oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usług.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia Umowy i realizacji Usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, jednak z uwzględnieniem przepisów wymagających przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej.

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do jej wycofania.

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem następującego adresu email: salon@ajse.pl

8. Polityka Cookies dostępna jest pod adresem: https://ajse.pl/polityka-cookies/